Temetkezési Vállalkozók Magyarországon
Belépés
FõoldalHírekKeresésOldalakRegisztrációBelépés

Magyaroszág első internetes emlékportálja

Koporsók, fém urnák

Kedvencekhez Meghalt Demján Sándor
2018-03-27 18:29:06

Kedvencekhez Halottak napja
2017-10-26 10:46:15

Kedvencekhez Elhunyt Földi Imre
2017-05-01 19:10:16

Kedvencekhez Meghalt Grespik László
2016-12-29 21:59:32

Kedvencekhez Elhunyt Józsa Imre
2016-10-31 20:05:14

Kedvencekhez Hamvasztás 41.820 Ft+ÁFA – tól
2016-09-25 20:20:26

Kedvencekhez Hamvasztás olcsón!
2016-09-01 00:18:44

Kedvencekhez Meghalt Somló Tamás
2016-07-19 12:55:17

Kedvencekhez Emlékezzünk Rajhona Ádámra
2016-06-27 16:35:16

Kedvencekhez Elhunyt Sajdik Ferenc karikaturista
2016-05-19 21:24:36

Kedvencekhez Temetkezés Komárom
2016-05-04 17:17:44

Kedvencekhez Elhunyt Ferjáncz Attila
2016-04-24 14:18:51

Kedvencekhez Fejlesztés a Karsolnál Nyíradonyban
2016-04-24 13:30:11

Kedvencekhez Gyászhír - Elhunyt Ehmann József
2016-02-21 11:26:15

Kedvencekhez Elhunyt Juhász Ferenc
2015-12-03 12:33:25

Kedvencekhez HAMVASZTÁS hamvak kiadásával
2015-11-24 12:09:43

Kedvencekhez Elhunyt Nemeskürty István
2015-10-09 17:14:08

Kedvencekhez Elhunyt Göncz Árpád
2015-10-06 18:37:54

Kedvencekhez Határok nélküli hadisírkutatás, V4-ek temetkezési helyzetének fe
2015-10-06 15:53:59

Kedvencekhez Kőfaragó, műkőkészítő mester Nagykanizsa
2015-09-28 17:08:13

Jogszabályok

Temetkezési vállalkozók

Temetkezési kellékgyártók

Sírkőkészítők

Temetők

Temetési fotó

Sírkőképek

Hasznos linkek

Hangtár

Képek, csendéletek

A szakma emlékei

Értünk haltak

Szent Teréz Imája

Temexpo 2007

Temexpo 2009

Magyarország temetői

Eladó kripta Óbudán

Krematóriumok Magyarországon

Gyászzene szolgáltatás

Külhoni vállalkozók

Gyászruhák

Videós cégreklámok

Utolsó Smink

Mindenszentek

Eladó Kripta a Fiumei úti temetőbem

Olcsó hamvasztás

"Gyönge az a lélek, mely az élet súlyát
Nem bírva, leroskad a pálya felén;
Nem férfi az, aki fölveszi a gyilkot,
Melyet vigaszul hagy a futó remény."


Arany János

A halál nem ijesztő rém, nem is misztérium, hanem egyértelmű, szabályos, fiziológiailag szükségszerű és helyeslendő jelenség; az élet megrablásával lenne egyértelmű, ha valaki a megengedettnél tovább időzik szemléletében.


Thomas Mann

Istenem, hiszen a halál, az valami nagyon szomorú és nagyon sötét dolog. Időnként meglátogatja a családokat, és emlékeztet mindenkit arra, hogy az élet nem végtelen és ez nagyon, nagyon szomorú. Mert az embernek eszébe jut, hogy rendre mind temetések lesznek, ez is, az is meghal, a világ üresebb lesz, mind üresebb, míg végül az embert is eltemetik.


Wass Albert

Részletek

III. Fejezet
TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
25. §
(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:

a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelõ temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - elõkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l) az exhumálás,
m) az újratemetés.
(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörûen vagy önállóan is végezhetõk (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás).
(3) Az egyházi szertartás szerinti búcsúztatás e törvény értelmében nem minõsül temetkezési szolgáltatásnak.

26. §
(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott mûszaki, közegészségügyi és alapvetõ kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható.
(2) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató az 1. §-ban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

27. §
(1) A temetkezési szolgáltató a temetõ, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül
a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való elõkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történõ ellátását, továbbá
b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hûtését, a halottszállító jármû tárolását csak engedélyezett telephelyen végezheti.
(2) Egészségügyi intézményben - az egészségügyi igazgatás körébe tartozó, elhalálozással kapcsolatos ügyintézésen kívül - nem lehet temetkezési szolgáltatás céljából telephelyet létesíteni és mûködtetni. A megrendelés megszerzése érdekében az eltemettetõ nem befolyásolható sem az intézmények alkalmazottai, sem temetkezési szolgáltató által.
(3) Tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetõtábla elhelyezése az egészségügyi intézmény területén, épületének falán, kerítésén és irodájában. A temetkezési szolgáltatók névsorát és telephelyének címét, telefonszámát, a teljes körû szolgáltatásra utaló megjegyzést ("Teljes körû szolgáltatás") - a szolgáltató kérelmére, az egyes szolgáltatók megkülönböztetése nélkül - ábécé sorrendben az intézmény információs irodájában, tájékoztató jelleggel el lehet helyezni.
(4) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetõségének módja és idõtartama, logója, valamint a "temetkezés" szó tüntethetõ fel.
(5) A temetõ területén - az erre a célra kijelölt hely kivételével - tilos temetkezési szolgáltatásra utaló reklám és hirdetõtábla elhelyezése.
(6) Köztemetõ területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni.

28. § A temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetõnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelõen - tiszteletben tartani.

A temetkezési szolgáltató

29.§
(1) Egészségügyi intézményben az orvos, az egészségügyi feladatot ellátó vezetõi megbízású alkalmazott, továbbá az egészségügyi feladatot ellátó alkalmazott nem lehet temetkezési szolgáltatást végzõ egyéni vállalkozó, illetõleg gazdasági társaság tagja, vezetõ tisztségviselõje vagy alkalmazottja.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] nem lehet ugyanabban a megyében temetkezési szolgáltatást végzõ egyéni vállalkozó, illetõleg gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje vagy alkalmazottja.

30. §
(1) Temetkezési szolgáltatás végzésére gazdálkodó szervezetet akkor lehet alapítani, ha az alapító vagy a vállalkozó székhelye (telephelye) szerint illetékes települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat jegyzõje ahhoz elõzetesen hozzájárult.
(2) A jegyzõ az elõzetes hozzájárulást nem tagadhatja meg attól, aki
a) igazolja büntetlen elõéletét, szakmai alkalmasságát, továbbá megfelelõ pénzügyi teljesítõképességét, és
b) az alapvetõ kegyeleti feltételeknek megfelelõ, a tevékenység méltóságát nem sértõ telephelyet jelöl meg, továbbá
c) írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott követelményeket
a) egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozónak (kérelmezõnek),
b) a gazdasági társaság vezetõjének kell igazolnia.

31. §
(1) A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését a jegyzõ az ÁNTSZ területileg illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi hatóság szakhatósági közremûködésével lefolytatott telephely-engedélyezési eljárásban engedélyezi. A jegyzõ, a telephely-engedélyezési eljárása során környezetvédelmi, vízügyi, tûzvédelmi szakhatóságok közremûködését veheti igénybe.
(2) A jegyzõ a telephelyengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulás(ok) alapján megállapítja, hogy a telephely megfelel a kegyeleti követelményeknek, a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó elõírásoknak, a környezetben élõk egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.

32. § A szakmai alkalmasság feltételeit az teljesíti, aki megfelel a kormányrendeletben elõírt képesítési feltételeknek. E feltételek alól felmentés nem adható.

33. §
(1) A pénzügyi teljesítõképesség akkor megfelelõ, ha az alapító (vállalkozó)
a) adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett,
b) igazolja és vállalja, hogy a kormányrendeletben meghatározott mértékû vagyoni biztosítékkal folyamatosan rendelkezik, amelyet kizárólag a temetési szolgáltatást igénybe vevõk olyan kártérítési igényének közvetlen kielégítésére használhat fel, amelyet a szolgáltatással okozott.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott biztosíték
a) a bankszámlát vezetõ pénzintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzbeli betét;
b) ilyen összeg erejéig vállalt bankgarancia vagy felelõsségbiztosítás.

34. § A jegyzõ a tevékenység gyakorlására kiadott hozzájárulását visszavonja, ha megállapítja, hogy kiadásának feltételei már nem állnak fenn.
Halottszállítás

35. §
(1) Holttestet szállítani kizárólag a közegészségügyi és a járványügyi szabályokat és az alapvetõ kegyeleti feltételeket kielégítõ, erre a célra kialakított jármûben, fedéllel ellátott koporsóban (szállítókoporsóban) lehet.
(2) Rendkívüli halálesetekkel összefüggõ halottszállításról külön jogszabály rendelkezik.

36. §
(1) Holttest, urna külföldre történõ szállításához - ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik - a rendeltetési hely szerinti ország hatóságának, valamint az elhalálozás helye szerint illetékes közegészségügyi hatóságnak az engedélye szükséges.
(2) Holttest külföldrõl Magyarországra való szállításához be kell szerezni a magyar külképviselet hatósági engedélyét, valamint az indító ország közegészségügyi hatóságának szállítási engedélyét, továbbá a befogadó temetõ, illetve temetkezési hely nyilatkozatát.
(3) A nemzetközi halottszállítás egyéb feltételeit külön jogszabály tartalmazza.
Halotthamvasztás

37. §
(1) Hamvasztóüzemi építményt létesíteni vagy átalakítani, felújítani a településrendezési tervnek megfelelõen és építési engedély alapján lehet.
(2) Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, a környezetvédelmi, örökségvédelmi, a közlekedési, a vízügyi, tûzvédelmi, energetikai szakhatóságok mûködnek közre.

38. §
(1) Ha a halottvizsgálati bizonyítvány szerint a holttest hamvasztható, a hamvasztást az ország területén mûködõ bármely hamvasztóüzemben el lehet végezni. A hamvaszthatóságot tanúsító halottvizsgálati bizonyítványról az üzem másolatot készít, amit a nyilvántartáshoz csatolva kell megõrizni.
(2) Magyarországon elhunyt külföldi személy, vagy más országban elhunyt és Magyarországra szállított külföldi személy elhamvasztásához az elhunyt állampolgársága szerinti ország külképviseletének, ennek hiányában az utolsó lakhelye szerint illetékes hatóság engedélye szükséges, ha nemzetközi szerzõdés másként nem rendelkezik.
(3) Hamvasztóüzem céljára felhasznált ingatlanon hagyományos sírhelyek, sírboltok nem létesíthetõk, kivéve, ha az üzem temetõ területén létesült.
(4) Ismeretlen holttest nem hamvasztható el.


MODOSULÓ TEMETKEZÉS2005. évi XXI. törvény
a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról
1. § A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
�(5) A hõsi temetõre és hõsi temetési helyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a Magyar Köztársaság területén levõ más nemzetek hõsi temetõire, hõsi temetési helyeire is.�
2. § (1) A Tv. 3. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
�b) köztemetõ: az önkormányzat tulajdonában lévõ temetõ, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévõ temetõ is, amelyben az önkormányzat - a temetõ tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemetõ fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti;�
(2) A Tv. 3. §-ának f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában]
�f) hõsi temetõ, hõsi temetési hely: nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése hiányában a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követõen, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temetõ (temetõrész), temetési hely;�
(3) A Tv. 3. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában]
�i) egészségügyi intézmény: egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ személy, illetõleg intézmény.�
3. § A Tv. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�(4) Köztemetõ esetében a temetõ használatának rendjérõl önkormányzati rendeletben, egyéb temetõk esetében temetõszabályzatban kell rendelkezni.�
4. § A Tv. 15. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Nemzeti Kegyeleti Bizottság feladata különösen]
�b) a rendelkezési jog gyakorlása a nemzeti sírkertbe tartozó temetési helyek és kegyeleti emlékhelyek tekintetében;�
5. § (1) A Tv. 16. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
�A temetõ üzemeltetését e törvényben, kormányrendeletben, temetõszabályzatban, továbbá köztemetõ esetén önkormányzati rendeletben, és a kegyeleti közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.�
(2) A Tv. 16. §-ának a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az üzemeltetõ]
�a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetõleg a temetõben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetõi rendjét;
b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való elsõ temetést megelõzõen a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;�
(3) A Tv. 16. §-ának l) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az üzemeltetõ]
�l) összehangolja a temetõi létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elõsegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenõmentes lefolytatását;�
6. § (1) A Tv. 18. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
�(1) A temetõben - a kegyeleti jogok gyakorlása céljából - a temetési helyekrõl az üzemeltetõ nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.
(2) A nyilvántartó könyv a következõ adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás idõpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettetõ, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.�
v(2) A Tv. 18. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
�(7) A temetõ üzemeltetõje köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.�
7. § A Tv. 20. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A temetésrõl sorrendben a következõk kötelesek gondoskodni]
�c) végintézkedés hiányában elhunyt temetésérõl az elhalálozása elõtt vele együtt élõ házastársa vagy élettársa;�
8. § A Tv. 25. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
v�(1) Temetkezési szolgáltatási tevékenység:
a) a temetésfelvétel,
b) az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelõ temetésre való - az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett - elõkészítése,
c) a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
d) a ravatalozás,
e) a búcsúztatás,
f) sírhelynyitás és visszahantolás,
g) a sírba helyezés,
h) a halottszállítás,
i) a hamvasztás és az urnakiadás,
j) az urnaelhelyezés,
k) a hamvak szórása,
l) az exhumálás,
m) az újratemetés.
(2) A temetkezési szolgáltatási tevékenységek teljeskörûen vagy önállóan is végezhetõk (a továbbiakban együtt: temetkezési szolgáltatás).�
9. § (1) A Tv. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�(1) A temetkezési szolgáltató a temetõ, a hamvasztóüzem és a temetkezési emlékhely területén kívül
a) a temetkezési szolgáltatások közül a temetésfelvételt, az elhunyt temetésre való elõkészítését és a temetéshez szükséges kellékekkel történõ ellátását, továbbá
b) a temetkezési szolgáltatás ellátása során az elhunyt hûtését, a halottszállító jármû tárolását
csak engedélyezett telephelyen végezheti.�
(2) A Tv. 27. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�(4) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetõségének módja és idõtartama, logója, valamint a �temetkezés� szó tüntethetõ fel.�
(3) A Tv. 27. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
�(6) Köztemetõ területén külön jogszabályban meghatározott telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység végzésére nem lehet telephelyet létesíteni, és ilyen tevékenységgel létrehozott terméket - a temetéshez szükséges kellékek kivételével - nem lehet forgalmazni.�
10. § A Tv. 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�31. § (1) A temetkezési szolgáltatás ellátásához a telephely létesítését a jegyzõ az ÁNTSZ területileg illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi hatóság szakhatósági közremûködésével lefolytatott telephely-engedélyezési eljárásban engedélyezi. A jegyzõ, a telephely-engedélyezési eljárása során környezetvédelmi, vízügyi, tûzvédelmi szakhatóságok közremûködését veheti igénybe.
(2) A jegyzõ a telephelyengedélyt akkor adja meg, ha a szakhatósági hozzájárulás(ok) alapján megállapítja, hogy a telephely megfelel a kegyeleti követelményeknek, a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó elõírásoknak, a környezetben élõk egészségét és a környezetet nem veszélyezteti.�
11. § (1) A Tv. 40. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
�(1) Az önkormányzat rendelete kötelezõvé teheti a köztemetõn belüli, az elhunyt hûtésével, a temetõben erre a célra rendszeresített szállító jármûvön történõ szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történõ szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltetõ szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét (a továbbiakban: az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatás).
(2) A temetõ tulajdonosa, köztemetõ esetén az önkormányzat a temetõ üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja meg
a) a temetési hely, illetõleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetõi létesítmények, illetve az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díjat.�
(2) A Tv. 40. §-a a következõ új (3) és (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik:
�(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetõkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
(4) Az egyes díjfajtákon belül a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõfenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerû számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.�
12. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Tv. 27. §-ának (3) bekezdésében a �kétszavas� szövegrész hatályát veszti.
(2) A törvény 11. §-ának (2) bekezdésében a Tv. 40. §-ának (4) bekezdését megállapító rendelkezés 2006. január 1-jén lép hatályba.
v(3) A Tv.
a) 2. §-ának (3) bekezdésében a �mûemlékvédelemrõl� szövegrész helyébe �kulturális örökség védelmérõl� szövegrész, a Tv. 8. §-ának (2) bekezdésében a �mûemléki� szövegrész helyébe �örökségvédelmi� szövegrész, a Tv. 37. §-ának (2) bekezdésében a �mûemlékvédelmi� szövegrész helyébe �örökségvédelmi� szövegrész lép,
b) 41. §-a (3) bekezdésének bevezetõ szövegrészében az �állapítja meg különösen� szövegrész helyébe az �állapítja meg - a köztemetõre vonatkozóan - különösen� szövegrész lép.
(4) A Tv. 40. §-a (2) bekezdésében meghatározott díjfajtákon belüli díjak mértékét az önkormányzat e törvény hatálybalépését követõ harmadik hónap elsõ napjáig állapítja meg.
v(5) A temetkezési szolgáltatónak az egészségügyi intézmény, így különösen a gyógyító tevékenységet is folytató egészségügyi felsõoktatási intézmény, továbbá az igazságügyi orvosszakértõi intézet területén a törvény hatálybalépésekor még mûködõ telephelyét e törvény hatálybalépését követõ hatodik hónap elsõ napjáig meg kell szüntetni.
(6) Az a temetõtulajdonos, amely a Tv. 43. §-ának (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét a határidõn belül nem tudta teljesíteni, a 9. § (1) bekezdés f) és h) pontjában meghatározott temetõi létesítményeket és közmûveket 2007. december 31-ig, a 9. § (1) bekezdés a)-e), illetve g) pontjában meghatározott temetõi létesítményeket és közmûveket 2009. december 31-ig köteles megépíteni.
(7) A Tv. 27. §-ának (6) bekezdésében foglalt tevékenység végzését meg kell szüntetni az e törvény kihirdetését megelõzõen írásban már megkötött szerzõdések esetében legkésõbb
a) a határozott idõre kötött szerzõdés lejártának napján,
b) határozatlan idõre kötött szerzõdés esetén 2006. december 31-én.
13. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény a következõ 222/A. §-sal egészül ki:
�222/A. § (1) Egészségügyi intézményben végezhetõ, temetkezési szolgáltatásnak nem minõsülõ halottkezelési tevékenység a holttest:
a) hûtése azt a naptári napot követõ naptól, amely naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott,
b) egészségügyi intézményen belüli szállítása,
c) mosdatása,
d) öltöztetése,
e) borotválása,
f) rekonstruálása.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységeken kívül az egészségügyi intézmény a megfelelõ egészségügyi szakma végzésére jogosító mûködési engedély birtokában halottkonzerválást végezhet. E tevékenység egészségügyi intézmény általi elvégzésére a temetkezési szolgáltató az egészségügyi intézménnyel megállapodást köthet.�

A tisztességes temetés alapvetõ jog.

A temetésre kötelezett

Temetésre kötelezett az - vagyis annak kell gondoskodnia az elhalt eltemettetésérõl:
aki a temetést szerzõdésben vállalta;
akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása elõtt vele együtt élõ házastársa, élettársa;
az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.
Közeli hozzátartozónak minõsül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, valamint a testvér. (Ugyanezek a személyek közeli hozzátartozójuk halála esetén 2 napra a törvény által mentesítve vannak a munkavégzés alól. Ez a mentesítés nem szabadság, ami egyrészt azt jelenti, hogy igénybevételét nem lehet megtagadni a munkavállalótól, másrészt pedig azt, hogy ezzel a két nappal nem csökken a munkavállaló szabadságának mértéke.)
Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fõvárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidõn belül - köteles gondoskodni a temetésrõl, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti.
Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõje felszólítja, hogy 15 napon pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyzõ felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).

A temetés feltételei


A halott eltemetése csak külön jogszabályban elõírt orvosi vizsgálat és az errõl kiállított halottvizsgálati bizonyítvány alapján lehetséges. Abban az esetben, ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélyére is szükség van.

A temetés módjai

Temetni - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet. A temetés történhet világi vagy egyházi szertartás szerint.
A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetõk határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettetõ személyére aránytalanul nagy terhet. Ha az elhunyt korábban nem határozta meg a temetés módját és helyét, akkor ezt az határozza meg, aki az eltemettetésrõl gondoskodik.
Fontos tudni, hogy a temetés csak hamvasztás nélkül lehetséges abban az esetben, ha a temetésrõl több személy gondoskodik, és õk nem tudnak megállapodni a temetés módjáról.

Koporsós temetés

Koporsós temetés esetén a halottat - jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követõ 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végzõ orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettõl eltérõ engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történõ hûtése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 15 napon belül kell elvégezni .Ez utóbb idõpontnál a temetés helye szerinti intézet engedélye szükséges .
A temetõbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a halottvizsgálati bizonyítvány üzemeltetõ részére történõ átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hûtõben, ravatalozóban történõ elhelyezésérõl. Abban az esetben, ha a temetõ üzemeltetõje hiányosságot észlel az azonosság vagy az okmányok
tekintetében, felfüggeszti az átvételt és értesíti a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet.
Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemettetõnek gondoskodnia kell jól zárható, környezetbarát anyagból készült résmentes koporsóról. Földbe temetéshez - fertõzõ betegségben elhunytak temetése kivételével - fémbõl, üvegbõl, mûanyagból készült koporsó nem használható. A koporsót temetés elõtt le kell zárni .

A hamvasztásos temetés

A hamvasztásos temetést felvevõ szolgáltató köteles tájékoztatni az eltemettetõt az elhunyt hamvasztását elvégzõ üzem címérõl.
Az elhunytat az elhalálozás (kór- vagy hatósági boncolás) helye szerinti legközelebbi hamvasztóban kell elhamvasztani, kivéve, ha az eltemettetõ az ország más hamvasztóüzemét jelöli meg a hamvasztásos temetés megrendelésekor.
Az elhalálozás helye szerinti legközelebbi hamvasztóüzemben a szállítás és a hamvasztás együttes díja magasabb a távolabbi üzembe való szállítás és hamvasztás együttes díjánál.
A hamvasztásos temetést lebonyolító szolgáltató a ravatalozást követõen, de legkésõbb az elhunytnak a hamvasztóba történõ szállítása elõtt köteles az eltemettetõ vagy meghatalmazottja jelenlétében a halotton levõ nemesfém ékszereket számba venni, és azokat az eltemettetõnek vagy meghatalmazottjának - elismervény ellenében - átadni.

Az urna elhelyezése

Az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, vagy urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre is (rá)temethetõ. Az urnát a talaj szintjétõl legalább fél méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg .
Urnasírhely és urnasírbolt csak építésügyi hatósági engedéllyel építhetõ. Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belsõ méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a szabályzat elõírhatja a természetes anyagok és mûvészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.

Az urna kiadása

Az eltemettetõ - vagy az eltemettetõ egyetértésével más hozzátartozó - kívánságára az urnát ki kell adni az urna átvételének igazolásával. Az így kiadott urna bármely olyan ingatlanon, illetve temetkezési emlékhelyen elhelyezhetõ vagy eltemethetõ, ahol a tulajdonos (kezelõ), továbbá az ingatlan jogszerû használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti kívánalmak biztosíthatók. Közös tulajdonú ingatlanon való urnaelhelyezéshez a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges.
Az ingatlanon elhelyezett urnát az eltemettetõ (örököse) kívánságára - a halottvizsgálati bizonyítvánnyal vagy a halotti anyakönyvi kivonattal való igazolás mellett - az ingatlan helye szerinti köztemetõ tulajdonosa (üzemeltetõje) az irányadó használati idõig köteles visszafogadni és elhelyezni, illetve a hamvak bármely más temetõben is elhelyezhetõk.

A hamvak szétszórása

A hamvak szétszórására lehetõség van a temetõ arra kijelölt helyén, avagy temetõn kívül is. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszóráskor a talajba bemosódjanak.
A hamvakat temetõn kívüli ingatlanon a tulajdonos (kezelõ) elõzetes hozzájárulása után lehet szétszórni. A hamvak légi jármûrõl történõ szétszórásához a Polgári Légi közlekedési Hatóság engedélye szükséges, amelyben meg kell határozni a hamvak szétszórásának módját is ..

Felhasználói név
Jelszó


Elfelejtette jelszavát?
>
Kedvencekhez Meghalt Demján Sándor
2018-03-27 18:29:06

Kedvencekhez Halottak napja
2017-10-26 10:46:15

Kedvencekhez Elhunyt Usztics Mátyás
2017-05-01 19:16:24

Kedvencekhez Elhunyt Földi Imre
2017-05-01 19:10:16

Kedvencekhez Meghalt Grespik László
2016-12-29 21:59:32

Kedvencekhez Hamvasztás 41.820 Ft+ÁFA – tól
2016-09-25 20:20:26

Kedvencekhez Hamvasztás olcsón!
2016-09-01 00:18:44

Kedvencekhez Meghalt Somló Tamás
2016-07-19 12:55:17

Kedvencekhez Elhunyt Sajdik Ferenc karikaturista
2016-05-19 21:24:36

Kedvencekhez Temetkezés Komárom
2016-05-04 17:17:44

Kedvencekhez Elhunyt Ferjáncz Attila
2016-04-24 14:18:51

Kedvencekhez Fejlesztés a Karsolnál Nyíradonyban
2016-04-24 13:30:11

Kedvencekhez Meghalt Psota Irén
2016-02-26 12:50:31

Kedvencekhez Temetkezés Zalaszentgrót
2016-02-26 12:05:27

Kedvencekhez Gyászhír - Elhunyt Ehmann József
2016-02-21 11:26:15

Kedvencekhez Temetkezés Tatabánya
2016-02-16 13:46:33

Kedvencekhez Elhunyt Juhász Ferenc
2015-12-03 12:33:25

Kedvencekhez HAMVASZTÁS hamvak kiadásával
2015-11-24 12:09:43

Kedvencekhez Elhunyt Nemeskürty István
2015-10-09 17:14:08

Kedvencekhez Elhunyt Göncz Árpád
2015-10-06 18:37:54


Kedvencekhez 8259 - Gyászhír - Elhunyt Ehmann József

Kedvencekhez 8175 - Elhunyt Juhász Ferenc

Kedvencekhez 6990 - Elhunyt Ferjáncz Attila

Kedvencekhez 6535 - Meghalt Psota Irén

Kedvencekhez 6370 - HAMVASZTÁS hamvak kiadásával

Kedvencekhez 6067 - Temetkezés Tatabánya

Kedvencekhez 6049 - Meghalt Somló Tamás

A halál tiszteletre méltó, mint az élet bölcsője, mint a megújulás anyaméhe. De ha elválasztjuk az élettől, kísértetté válik, torzképpé, vagy még annál is rosszabbá. Mert a halál, mint önálló szellemi hatalom, rendkívül léha hatalom, bűnös vonzereje kétségtelenül igen nagy, ámde a vele tartás éppoly kétségtelenül az emberi szellem legszörnyebb eltévelyedését jelenti.

Thomas Mann

developed by Centrumnet Systems